Röhsska museet – “min hatt den har tre kanter” i en dans med SHA

Som många vet har Röhsska museet över en tid varit drabbat av ledningsproblem och annat mindre roligt. Nu stängs museet och en omstart sker efter ett år.

Då jag tenderar att följa min intuition så har jag lyssnat lite på rörelsen i mitt inre som pekat på några yttre omständigheter av synnerligen subtil natur. Med hjälp av en kamrat som hålls med samma intresse som jag, att söka det subtila i det synliga, har jag fått en del insikter om vad som eventuellt är en orsak till problemet Röhsska upplever.

Våra tankar är i högsta grad kontroversiella, trots det är på något sätt “universella” till sin natur. Grunden till vår analys är att vi lever i en värld där det existerar ett flöde av energi genom all materia, och att vi på något sätt “animeras” av denna energi, kallad CHI i den kinesiska traditionen, PRANA är ett indiskt begrepp för samma livsenergi. Vi västerlänningar använder ibland ORGONE som begrepp för detta kära barn med många namn.

Detta chi är alltså ett flöde av en substans vi inte kan se med ett otränat öga, medan med ett tränat öga kan man se dessa flöden av livsenergin. Inom den kinesiska traditionen talar man om “Feng Shui” som är en visdomsbaserad väg till att skapa balans i chi-flödena. Detta handlar om de flöden som finns i naturen, våra städer och våra boenden. Där kan man använda denna kunskap för att hantera chi-flödena och eliminera hinder, blockeringar, stillaståenden och framförallt minska inflytandet från det som kallas SHA.

SHA är ett fenomen som uppstår när energiflöden sammanstrålar i en skarp vinkel. Enligt teorin är ett HÖRN på ett hus en producent av riktade SHA-flöden som pekar ut från byggnaden direkt från vinkeln som bildas av mötande väggar. I illustrationen visas hur SHA som alltså är en skarp riktad energi med högre hastighet och intensitet som strålar ut från byggnadens hörn.

SHA – de fyra röda pilarna visar riktning för SHA-energin
som är snabb, intensiv och betraktas som “negativ”

Denna “negativa” energi (den betraktas inom traditionen som negativ på grund av att den “får fart” när den möts utefter husväggarna, kommer i turbulens i mötet, och får en därmed en turbulent identitet) kommer att riktas och följa minsta motståndets lag, intill den “smäller” in i en vägg eller annan hård materia. Där sprids den helt eller delvis och samlas upp i andra flöden.

SHA är negativt, och för den som är känslig kan SHA upplevas som otroligt jobbigt, t ex om man sitter hela dagen på ett kontor mitt i en SHA-ström. Ingen ser den (en del KAN se dessa flöden dock, så de är verifierade på det sättet, för en person med pekare så slår pekarna tydligt på sådana linjer), men att sitta i den skapar en känsla av obehag och kanske till och med sjukdom på någon nivå i våra komplexa “body-mind” system.

Det är teorin, och för den som förstår dessa fenomen och också upplever dem – så är det inte teori, utan tydlig verklighet.

Men låt oss nu använda en som de flesta skulle uppleva som “förnuftsmässig” inställning och fortsätta med detta som en teori som borde prövas genom att åtgärda de fenomen som jag nu illustrerar i följande resonemang om “Röhsska”.

Röhsska museet i en “vind” av SHA

När man som jag är nyfiken på de fenomen som beskrivits ovan, blir man intresserad av att granska fenomenet. Men början till mitt intresse kom sig av den debatt som förts bland annat i Göteborgsposten om Röhsska. Genom den information som lämnas i GP förstår man att Röhsska under många år hat problem med konflikter och ledning av verksamheten.

I september 2016 anmäler facken anmäler Göteborgs Stad och cirkusen är igång, eller fortsätter, nu i offentlig belysning. Museet stängs och en rad artiklar skrivs om det hela i pressen.

Göteborgs kulturnämnd fattar beslut i november om att stänga museet:

I tisdags rapporterade GP om Arbetsmiljöverkets beslut att låta en extern part gå in och försöka bringa ordning i kaos, och stävja de väldokumenterade arbetsmiljöproblem som under en längre tid påverkat Röhsska-personalens hälsa.

Göteborgs kulturnämnds ordförande Mariya Voyvodova kallade på tisdagen till ett extrainsatt möte för att få en lägesrapport och en redogörelse för de åtgärder kulturförvaltningen anser nödvändiga för att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön på Röhsska. Under mötet fattades beslut om att tillfälligt stänga Röhsska för att arbeta med utveckling av verksamheten samt skapa förutsättningar för en bättre, och mer hållbar, psykosocial arbetsmiljö. (KÄLLA: GP 22 november 2016)

Det som förevarit är alltså en lång rad av år med konflikter och problem med ledningen, ett förhållande som i och för sig inte är ovanligt i organisationer, och i kulturbaserade organisationer som ofta har starka individer med ett patos för verksamheten, inte alls ovanligt. Det ingår liksom i dynamiken i den typen av organisationer.

Men frågan är – var det inte lite VÄL mycket problem på Röhsska, och går det att finna andra orsaker än de som man normalt letar efter? Kanske är de utsatta för en SHA- ström som stör deras verksamhet, och detta skapar en psykisk miljö som stör personalen. 

Det är min hypotes, och med den i ryggen skall jag vandra lite i Göteborg för att visa hur detta byggs upp och verkar. Jag vill också flika in en del andra iakttagelser som kan vara värt att ta upp i sammanhanget under denna hypotes.

Som jag tidigare visat är SHA-flöden sammanstrålande flöden av chi som genom en skarp spets ökar farten och blir mer turbulenta. De är helt enkelt energimässigt störande och kan vara mycket penetrerande för den som kommer i dess väg.

För att söka efter eventuella dylika strömmar landade min samtalspartner i frågan om Röhsska som vi samtalade om i en mycket intressant idé som startar i vallgraven. Vallgraven är byggd med befästning som syfte. Vallgraven har i sig som syfte att vara en försvarsanläggning med syfte att hålla fienden på rätt sida om vallgraven. Av denna anledning byggdes vallgraven med så kallade redutter i åtanke. En redutt är ett försvarsverk i anslutning till t ex en vallgrav som ger möjlighet till att anlägga motvärn genom att avfyra sina vapen åt flera håll.

Förenklad bild av redutt av 1600-talstyp (KÄLLA: Wikipedia)

Nu finns det inte en redutt som ett försvarsverk på platsen i Göteborg, men vallgraven är väl utformad på ett intressant sätt, alltså som en spets som pekar mot – just det, en väg som bär rakt upp mot Röhsska!

SHA bildas i spetsen av redutten i vallgraven och energin får full fart upp efter CHALMERSGATAN

Eftersom energin nu flödar upp över Allén/Allégatorna så har den relativt lite motstånd och kan till och med samla på sig lite negativ energi från vägarnas rörelser och i sig negativa energi, upp mot Chalmersgatan, där den landar mitt i vägbanan. Den fortsätter sedan ohindrat utefter Chalmersgatan intill den möter Engelbrektsgatan. Där slår den i väggen och sprids sedan utefter väggen på denna fastighet. Det är alltså så att om SHA-strålen inte hade gått upp via Chalmersgatan, så hade flödet alltså aldrig nått upp med kraft till Röhsska!

Nu är det så att denna SHA-stråle passerar intill Röhsska, och ger då intilliggande miljöer en påfrestning. Den går alltså inte IN i Röhsska, utan bara “förbi”. Nu är vår idé att detta tillsammans med lite andra iakttagelser som vi gjort kan förklara lite av den ständigt pågående “tonen” av konflikt/problem som tydligen präglat Röhsska under många år. Det är i varje fall vår hypotes.

“Vinden” av SHA med en tillspetsad hatt på..

När vi då studerar hur reduttens SPETS ser ut, blir det lite mer intressant. På spetsen i EXAKT riktning upp emot Chalmersgatan finns en staty. Inte vilken staty som helst, utan en ganska tillspetsad sådan.

Det är en naken herre på språng ner i vallgraven, utrustad med en HATT i med TRE kanter som täcker HELA HUVUDET.

En man i en kvalificerad nattmössa med en “trianguleradhjärna inuti en hatt/mössa eller vad man nu skall kalla huvudbonaden. Triangeln skall symbolisera ELD som Prometheus alltså stal från gudarna och gav till människan,

Statyn har dessutom titeln “Prometheus“.  Nu blir det riktigt spännande, för Prometheus har en klar koppling till konst då hans stöld av elden från gudarna betraktas som ursprunget av all konst och all vetenskap!

STATYN PROMETHEUS
(Bild från Göteborgs kommuns sajt om Göteborgs konst)

Prometheus beskrivs som intelligent och till och med slug. Från första början stod han i opposition till de högsta gudarna med Zeus i spetsen. Brodern Epimetheus var ansvarig för att ge positiva egenskaper åt varje djur. När det blev människans tur fanns det inget kvar att ge henne. Prometheus tyckte då att människan var överlägsen alla andra djur och beslöt att ge henne en gåva som inget annat djur hade. Han beslöt därför att stjäla elden från gudarna och ge den till människorna.

För detta tilltag blev han bestraffad genom att bindas vid en klippa (på berget Kazbek i Georgien). Där hackade en örn, alternativt gam, ständigt ut hans lever, vilken dock lika ständigt växte ut igen.

Enligt myten om Herakles, då denne skulle hämta de gyllene äpplena, sköt han med sin pil ned örnen/gamen och befriade Prometheus från hans fjättrar.

Zeus förbud mot mänsklighetens nytta av eldens upptäckt kallades av grekerna för den oligarkiska principen.

Grekerna brukade räkna Prometheus förbrytelse som ursprunget till all konst och all vetenskap.(KÄLLA: https://sv.wikipedia.org/wiki/Prometheus)

Så nu har vi alltså en riktningsvisare som pekar rakt upp mot Chalmersgatan. Så SHA kompletteras med en symbolik som handlar om en “hatt med tre kanter”.

SHA-pilen förstärkt av Prometheus mitt på reduttens spets

Röhsska mellan olika eldar..

Som om detta nu inte var nog, ligger Röhsska mellan olika störande element av olika slag. Det är inte den lugnaste platsen i Göteborg vi talar om. Framför Röhsska går spårvagnen med en mycket aktiv hållplats inom mycket kort avstånd. Rörelsen på en sådan plats är givetvis stor.

Vidare har Röhsska två grannar som producerar negativt energi på olika sätt. Nöjesställen är ofta orosmoment, åtminstone under öppettider. Fikaställen kan vara detsamma.

Valand festvåning är en mycket nära granne, som genererar köer, rörelser och mycket drickande av alkoholhaltiga drycker för att inte tala om rökningen på en sådan plats. På grund av att rökning inomhus inte längre är tillåtet har rökningen flyttat ut på gator och torg i anslutning till utskänkningsställena.

Detta ger upphov till en stor mängd rökare, och fimpar på mark och gator som ligger runt omkring Röhsska. Låt vara att man städar aktivt i Göteborg på dessa platser, likväl generar rökning en energi som inte är speciellt livsgivande eller ens trevlig för dem som inte röker.

På andra sidan om Röhsska på Vasagatan finner vi Flygarns Haga som är ett väl frekventerat utskänkningsställe. Okulär besiktning framför dessa nämna platser ger vid handen en ovanligt stor mängd fimpar och snusar som av nyttjaren slängts på marken. SHA-strålen lär hämta upp lite dålig energi även här!

VALAND med Röhsska (det röda huset)

Flygarns Haga och Röhsska

Byggen

Det pågår också ett bygge på Kungsportsavenyn som innebär störande moment för Röhsska. Byggarbetsplatser är alltid störande för omgivningen. Energin “rycks upp” och organiseras om ständigt under byggprocessen, och det gör att detta också har en påverkan på personal inom Röhsska.

Hur kan man verifiera hypotesen?

Idag finns det inte några, mig veterligen, instrument som kan ge utslag från den typ av SHA-strömmar som jag visat på och som ingår i min hypotes. Däremot finns det ofantligt många individer som omedveten påverkas av dem, och en del har gått så långt att de lärt sig detektera detta med så kallade pekare eller pendlar.

Nästa steg borde vara att söka verifiering av SHA-strålen och andra eventuella negativa energifenomen som strålar in mot Röhsska. En sådan studie bör genomföras av olika bedömare, oberoende av varandra.

Detta är mitt nästa steg i denna utredning om Röhsska.

Steget därefter låter sig inte lika klart visa sig, men det lär ge sig!

Vad kan man göra?

Om nu hypotesen stämmer så kommer nästa fråga – kan man göra något åt dessa subtila strömmar av energi som påverkar oss? Svaret är JA det kan man. Men det återkommer jag om – mitt huvudsyfte här är att formulera hypotesen!

Denna artikel är ett led i min ambition att söka bygga upp kompetens och intresse om seriös forskning om dessa subtila fenomen!

“CRED” till: Michael C, Aulhambra, “The Team”

Röhsska “inboxat” av SHA-stråle och utskänkningsställen

 

 

 

Feel free to share!

About the author

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *