ORDLISTA – ENERGISTÄDNING av hus, lägenheter, lokaler och platser

Denna ordlista ger dig förklaringar till begrepp som du kan möta i en rapport om en hus- eller lägenhetsstädning.

En grundläggande förklaring av förutsättningarna för att städa platser eller lägenheter/boenden är att alla platser i den tredje dimensionen är byggd genom en ”blåkopia” eller ritning som existerar i det eteriska planet. En plats, hus, lägenhet, eller annan byggnation är en struktur i fysisk materia som har en ”ritning” på det eteriska planet. Denna har också en ”historia”. Allt som inträffat på platsen eller med ett objekt som en lägenhet finns i den eteriska strukturen eller ”akashakrönikan”. Där lagras överskottsenergi också. Så det eteriska planet kan bli ”tjockt” av historia i form av energi och information.

I den eteriska strukturen, och i de dimensioner som omfamnar den tredje fysiska dimensionen finns det alltså ”avtryck” från historien, och dessutom kan det finnas ”kopplingar” på olika sätt till andra ”tider” och andra ”platser” likaså. Dessa beskrivs i ordlistan som t ex ”portalways” eller ”gateways”.

En städning av en plats eller lägenhet handlar om att ”läsa” denna historia och ta bort strukturer och energier som stör platsens syfte som t ex ett bra boende.

En husstädning eller plats-städning sker genom att man kopplar upp sig till platsen och läser av den, på detta sättet får man fram vad som stör. Sedan städas denna i samarbete med de som arbetar på denna nivån. De medvetanden som ansvarar för den eteriska strukturen får instruktioner att städa bort vad som stör. Den som utför städningen är egentligen enbart en medveten individ som har medvetna kopplingar till akasha och som kan ge instruktioner till städning. Dock MÅSTE denne ha tillåtelse att genomföra energistädning av den eller de som är legalt innehavare av lägenheten, platsen eller huset.

Som ett komplement till vad som sagts ovan kan tilläggas att även ”mentala” eller ”känslomässiga” ”platser” kan städas på samma sätt, det är vad vi gör i Soul Realignment. Men även projekt, företag, organisationer, möten etc är sådana ”platser” eller ”event” som kan städas. Vid sådan städning kan förutsättningarna för företaget/projektet förändras till det positiva.

Denna ordlista avser Soul Realignment och stödjer dig genom förklaringar av de begrepp som du kan möta i våra samtal och i rapporten du erhåller. Ordlista för SOUL REALIGNMENT finner du här.

CHARGED OBEJCTS (LADDADE OBJEKT)

I våra bostäder, städer, landsbygd, lokaler etc finns det objekt av olika slag. Allt från maskiner och fasta installationer över till mindre objekt som vi tar in i våra bostäder.

Dessa ansamlar energier och utstrålar de kvaliteter de är ”programmerade” med. Programmeringen kan ske medvetet eller omedvetet. Det finns också objekt som har starka eller höga vibrationer, som t ex kristaller. Alla våra mobiler är idag utrustade med kristaller och är alltså förutom att de är elektromagnetiska (de kommunicerar i det elektromagnetiska spektret) också utrustade med kristaller som vibrerar i en hög frekvens.

Kristallers vibration och kvaliteter kan användas i olika syften (de som har kunskap om hur man programmerar en kristall, vilket är enkelt i de flesta fall, kan skapa program i dem som dessa sedan utför tills de om- eller avprogrammeras). Ibland är kristaller rätt att ha på en plats, ibland inte. Ibland behöver de som finns där avprogrammeras och neutraliseras, ibland avlägsnas.

Gamla möbler som man köper på loppis kan ha med sig en hel del ”energi” och ”minnen” som ger en ny kvalitet till hemmet.

Laddade objekt för neutraliseras och i många fall hjälper lite salt tillsammans med en tydlig intention att frigöra den energi/laddning som finns i objektet.
Till listan

DIMENSIONS (DIMENSIONER)

I denna referensram arbetar vi med begreppet ”multidimensionalitet” vilket innebär att vi alla existerar på många olika existensplan samtidigt. Vi kallar ofta detta för ”dimensioner”. Här kommer en modell för dessa existensplan som är till hjälp att förstå denna multidimensionalitet. Det är viktigt att förstå att vi genom vår utveckling kan omfatta mer av dessa existensplan i vårt medvetande, och det är det som ofta kallas för ”andlig utveckling”. Vi blir helt enkelt mer och mer medvetna om tillvaron på olika existensplan.
Till listan

Det eteriska planet

Detta är en struktur eller väv som omfattar allt. Du skulle kunna se det som ”bindväv” som både omfattar och är inneboende i allt. Vi börjar förstå lite grand av denna dimension eller sammanhållande väv när vi kommer i kontakt med tankarna om ”kvantdimensionen”. Det eteriska planet eller kvantdimensionen är det som vi kallar akasha. Det är från detta plan som informationen i en Soul Realignment kommer. Det eteriska planet är också den ”blåkopia” eller ”ritning som bygger upp våra kroppar. Det är helt enkelt den osynliga struktur som är ”mallen” för våra kroppar, och det är i denna struktur som ”implantat” förekommer.
Till listan

3:e dimensionen – det fysiska planet

I den tredje dimensionen är våra fysiska kroppar stadigt förankrade i ”rummet” på planeten och i ”tiden” som är logiskt tickande ”framåt”. Vi är ”här och nu” och kroppen förankrar vårt medvetande i rumtiden. Kroppen har sin egen intelligens eller rättare sagt en rad olika intelligenser som samverkar för att fungera som vårt medvetandes ”boplats”. Det är vårt tempel kan man säga.
Till listan

4:e dimensionen – det ”psykiska” planet

I denna dimension går vi in i dualitet. Här existerar vi mellan inkarnationer och här är det fullt av aktivitet. Detta plan är befolkat med en rad olika existenser, några finner du i denna ordlista. Dualitet innebär att vi kan göra en massa olika val och komma i både konflikt och negativitet, liksom i positivitet. Här är en ”experimentlåda” som vi som själar använder, men som också kan göra oss klart ”negativa” för andra och oss själva. En Soul Realignment handlar om att reda ut sådant som förevarit i denna dimension som påverkar oss idag i denna inkarnationen, allt för att vi skall komma mer och mer i kontakt med vårt ursprung – Gud eller ”Första källan”.

Här finner vi vad vi kallar vår ”personlighet”, vår ”skugga”, våra tillkortakommanden och våra styrkor i detta livet. Personligheten kan vi alltså se som en ”fjärde dimensionell enhet” som själen på högre nivå har ”modellerat” fram. Sedan har våra inkarnationer på det fysiska planet inneburit vedermödor och beslut tagna av oss och andra som ”skevat” till vår själ och personlighet på denna nivå så att den avviker mer eller mindre från vår ”gudomliga design”.

En Soul Realignment handlar om att genom stöd av akashakrönikan finna den historia på detta planet som påverkar oss mest i detta liv, allt för att städa undan dessa och koppla oss mer till vår ursprungliga design. Detta ger oss möjlighet att ”leva vår fulla potential”.
Till listan

5:e dimensionen – själens grundexistens

Nu går vi ifrån ”dualitet” och börjar uppnå ett medvetande som ofta kallas ”unity”. Vi kan se detta som själens grundtextens för oss, som inkarnerade varelser. Men detta är bara början i själens existens. Den del som vi ser när vi börjar rikta vårt intresse mot ”vem är jag egentligen”? Vi finner här det ”högre jaget” i dess första gestalt.
Till listan

Existensplan bortanför den 5:e dimensionen

Det finns en rad existensplan bortanför dessa som presenterats här. Det räcker dock för våra syften att hålla oss till dessa som presenterats. Tids nog kan du komma att intressera dig för dessa.
Till listan

ASSIGNED LAND/BUILDNING (RESERVERAD MARK/BYGGNAD)

Ett område kan vara helgat genom ritualer eller traditioner till att t ex utgöra begravningsplats eller kyrka. Även fornlämningar har av traditioner som är historiska ofta en ”magisk” eller lokal intelligens som hävdar områdets helighet eller funktion. Dessa intelligenser kan man ta kontakt med för att lära sig om området. Det kan i vissa fall bli aktuellt att förhandla med dessa intelligenser om att ändra deras uppdrag. Området har annat syfte, men de medvetanden som finns där vet inte om det och av den anledningen är det en klar motsättning mellan historiens ”bärare” och nutidens användare. Detta kan och bör alltså omförhandlas.
Till listan

CHI/PRANA/ORGONE (CHI/PRANA/ORGONE)

Olika namn på det vi kallar LIVSENERGI. CHI kommer från kinesisk tradition, PRANA är indisk tradition och ORGONE är västerländsk tradition. Denna livsenergi ligger bakom alla strukturer och ju mer levande en plats är desto bättre CHI eller PRANA eller ORGONE. När en plats stagnerar kommer CHI, PRANA eller ORGONE att stagnera och bli ”död”. Platsen mår inte bra och livsenergin flödar inte som den skall. Vi kallar detta för DOR (DEAD ORGONE) och vi kan se denna energi på platser både i våra hem och i naturen. I våra hem är det ofta de där ställena som vi inte sköter om eller städar. Där stagnerar flödet och vi får DOR…
Till listan

DISTURBED ZONE (STÖRD ZON)

En zon eller område som har traumatiserats på något sätt. Krigsskådeplatser är ett typiskt sådant område, eller olycksplatser, speciellt om det är ofta förekommande olyckor. Platser har ”minne” och det skapas störningar på platser som utsätts för starka påfrestningar.
Till listan

EARTHBOUND SPIRITS (JORDBUNDEN ANDE)

När vi dör eller skall vi kalla det, går vidare till nästa steg, så kan det hända att det sker på ett traumatiskt sätt som innebär att vi blir ”jordbundna” alltså att vi inte tar våra metafysiska kroppar som vi bor i mellan inkarnationerna vidare mot femte dimensionen. Vi irrar omkring och vi är helt enkelt vilse och många inser inte ens att de är döda. Vi kan ha sådana entiteter kopplade till oss, och de måste transporteras vidare.
Till listan

ELECTROMAGNETIC SMOG (ELEKTROMAGNETISK SMOG)

I dagens samhälle med mobilnätet fullt pådraget kan den som är känslig påverkas. Elektromagnetisk smog är ansamlingar av elektromagnetisk strålning från mobilnätet, wifi, våra mobiler etc.
Till listan

ENTITIES (ENTITETER)

Entiteter är ett väsen i dimensioner bortanför den tredje dimensionen, men som kan påverka den tredje dimensionen. Entiteter kan vara kopplade till en plats och kan skapa en dålig känsla eller obehagskänsla på en plats. Entiteter kan också existera i ”mentala” dimensioner och vara uppbyggd av sammankopplade tankeformer som tillsammans bildar ett mönster/program som upprätthåller en viss livsstil. T ex kan vi se många av de ”gudar” som vi tillber som ”entiteter” som tagit eget liv tack vare vår tillbedjan och ständiga leverans av PRANA/CHI/VITAL LIVSENERGI. Vi ”föder” våra gudar genom att ge dem vår uppmärksamhet och därmed stärks deras inflytande över oss.

Entiteter kan ofta se oss, medan vi inte ser dem. När vi känner oss betraktade utan att det finns någon i rummet, kan det vara en entitet eller något annat väsen som finns i rummet och betraktar oss.
Till listan

GEOPATHIC ZONE (GEOPATISK ZON)

En geopatisk zon är en ett område eller plats som av geologiska anledningar har energier som påverkar människor negativt. En geopatisk zon kan bildas av många olika anledningar, såsom vattenförhållanden, undervattensströmmar, bergarter, förkastning i jordskorpan, leylinjer, currylinjer, hartmann eller andra matriser/energier som påverkar området.
Till listan

GEOSOCIOPATHIC ZONE (GEOSOCIOPATISK ZON)

En geosociapatisk zon är en son som har drag både av en geopatisk zon och en sociopatisk zon. Se dessa båda ordförklaringar.
Till listan

LAW OF ATTRACTION (ATTRAKTIONSLAGEN)

Lika attraherar lika säger attraktionslagen. I områden med en viss energi attraheras ofta mer av samma energi. Detta kan leda till vad vi kallar ”geopatiska zoner”. En sida av attraktionslagen som inte ofta nämns, är att det som INTE är LIKA REPELLERAR, alltså söker sig så långt ifrån varandra som möjligt.
Till listan

LEY LINES & GRIDS (LEYLINJER OCH RUTNÄT)

LEY linjer är ”vägar” eller kanske vi kan kalla dem ”meridianer” som finns på planeten. Dessa är skapade av människor eller av naturen. På dessa bärs det fram energi av olika slag. Att ha sitt hus på en linje kan vara besvärligt på olika sätt.

Även rent mänskliga vägbyggen kan bli ”leylinjer” som bär energi genom att bilarna, och passagerarna dels är i rörelse, dels bär med sig både mental och känslomässig energi. OM du är känslig kan du t ex ovanpå en vägtunnel uppleva strömmarna som sker under jord. De tenderar att även påverka ovan jord.
Till listan

NATURE SPIRIT (NATURANDE(AR)

Det vi kallar för naturandar är en form av energi/intelligens som har sin plats i värsldsordningen. Dessa intelligenser är egentligen en energi som ansvarar för att ”ta medvetende” till ”form”. Naturintelligenser delas up inom den tradition som jag arbetar med/efter i dels DEVOR dels NATURE SPIRITS. Devor är de som håller BLÅKOPIAN, alltså det medvetande som har ett objekts totala utseende, funktion, innehåll, beståndsdelar mm klart för sig. Devan är ”arkitekten” medan naturandarna är ”arbetarna”. Det är de intelligenser som skapar och upprätthåller en form. Våra kroppar är en ”form” enligt denna definition. En byggnad, ett landskap, en bil, ja allt du ser och även det som du inte ser har en FORM i enlighet med denna tradition.

För en PLATS, en BYGGNAD, en LÄGENHET, ja överallt finner du dessa två intelligenser som kan kontaktas – arkitekten (devan) och ”arbetarna” (nature spirits) som bygger och underhåller objektet/formen.
Till listan

PORTALWAY (PORTAL/DÖRR)

En ”portalway” är en ”öppning” till en väg mellan HÄR och NU och någon annanstans DÄR OCH ELLER DÅ. Den öppningen är reell men är ibland aktiv, ibland helt passiv. Genom sådan här öppningar kan man uppleva att man får till sig ”energier” och t ex dofter, som man inte alls kan härleda. Dessa ÄR faktiskt ”dofter” från fjärran tid och plats som gör sig påminda.

Portaler är ofta belägna på platser som vi undviker, sådana platser som känns obehagliga. T ex speglar som vi känner oss obekväma med, garderoben vi inte gillar, men det kan också vara objekt som vi har tagit in i vår lägenhet. Dessa objekt har sin egen historia och sin egen programmering som kan påverka vårt boende.
Till listan

POWER SPOT (KRAFTPLATS)

En kraftplats är en laddad plats med antingen fornlämningar eller så är det geologiska eller subtila energiströmmar som sammanstrålar och på det sättet ger platsen en större kraft än andra platser.
Till listan

SALT

Jorden hav är salta. Man kan se haven som ett av Jordens rengöringsorgan. Salt renar och transmuterar energi, eller neutraliserar den. Vid en husstädning kan man använda salt som ett hjälpmedel. Salt som hjälpmedel vid städning av hus och objekt är underskattat.
Till listan

SMUDGE (RÖKELSE)

Rökelser eller rök är renande enligt många traditioner. Detta är inte alltid en sanning om det är så att vi går över till rökning. Då får nog rök ses som ett resultat av missbruk. Att bränna rökelse är en lång tradition som finns i många religioner och traditioner. Rökelsen är en form av vibration som man använder tillsammans med eldelementet.
Till listan

SOCIOPHATIC ZONE (SOCIOPATISK ZON)

En sociopatisk zon är ett område eller en plats som attraherat människor med en karaktär som är snarlika varandra med personlighetsdrag som innebär att de har en lägre grad av samvete och överjag. Detta kan handa om kriminellt beteende och/eller missbrukarbeteende av olika slag. Men likaväl är det en fråga om områden som har välbärgade innevånare med gott om pengar, men som ser sig som tillhörande en “högre del av mänskligheten”. Oftast finns här samma typ av tankeformer som då stöttar varandra och blir till ibland mycket kraftfulla entiteter som ”skyddar och upprätthåller området”. 

En sensitiv person som går in i ett sådant område kan “känna vibbarna” av makt, rädsla, oro etc. Den energi som omger biosfären (den sociopatiska zonen) är laddad med tankeformer och direktiv som fungerar som ett “platsskydd”. Man “anpassar” sig till vad “programmeringen” i området talar om för en.

Till listan

TRANSMUTATION (TRANSMUTERING)

En transmutering handlar om att ”omvandla” en energiform till en annan. Oftast tänker vi då på att förbättra en energi eller göra den helt neutral. Vi kan skaffa oss förmågan att transmutera och också ta hjälp på olika sätt att hantera energier som vi kommer i kontakt med. Ofta beskrivs detta som att man använder någon form av universell energi eller intelligens som man tar hjälp av i detta arbete.
Till listan

TONING (TONA ELLER SKAPA VIBRATIONER)

Som ett hjälpmedel vid en ”på platsen” städning kan man använda ”toning” eller att framkalla vibrationer med hjälp av sina röstresurser. Dessa vibrationer städar platsen. Toningen sker intuitivt och med hjälp av platsens egen intelligens och de egna vägledarna eller guiderna.
Till listan