ORDLISTA – SoulRealignment®

Denna ordlista avser Soul Realignment och stödjer dig genom förklaringar av de begrepp som du kan möta i våra samtal och i rapporten du erhåller. Ordlista för ENERGISTÄDNING AV HUS, LÄGENHETER, LOKALER OCH OMRÅDEN finner du här.

Det som vi städar bort i en SoulRealignment kan härstamma från tidigare liv, eller detta liv där t ex PSYKISK MISSHANDEL av dig eller annan dig närstående har påverkat dig. Läs mer om psykisk misshandel här. Det finns också avsevärt mer sublima varianter på “misshandel”, då genom t ex eterisk eller astral misshandel. Dessa är ej definierade av den nuvarande vetenskapen eller kunskaparna. Snarare ingår dessa grupperingar i den sidan som misshandlar de som har klara insikter om vad som egentligen pågår bakom kulisserna. Allt som inte kan mätas är ovederhäftigt och icke vetenskapligt och folktro eller religion i deras verklighetsbild (den som hävdas). I min världsbild ingår det dock eterisk och astral manipulation på kvalificerad nivå, och en av mina uppgifter är att visas på det, och hjälpa de som har hamnat i det eländet! Min erfarenhet av den eteriska och astrala manipulationen bygger jag på helt egna erfarenheter och empiri samt mina klienters utsagor och klara förbättringar av sina liv efter arbete med dem.

ANGER SPEARS (PROJICERAD/RIKTAD ILSKA)

RIKTAD ILSKA är en av många sätt att sända energi till andra. Det är ren och skär ilska som man sänder mot någon annan, och det känns, även på avstånd. Projektioner talar vi till vardags om. ”Anger spears” är RIKTAD energi mot någon som man anser gjort en oförrätt mot en själv, oavsett om det är så.
Till listan

AKASHIC RECORDS (AKASHAKRÖNIKAN)

Akashakrönikan är en holografisk representation/uppteckning av allt som hänt i universum. I akashakrönikan finns alla dina handlingar, vad du gjort och sagt upptecknat och registrerat. Inget undgår att registreras. Denna finns “överallt” och kan läsas oavsett tid och rum. Den finns i ett medium som vi kan kalla den eteriska strukturen. I akashakrönikan finns allt som din själ har varit med och allt den som den blivit “utsatt för”. Den delen av akashakrönikan som handlar om ditt liv sedan du föddes har alltså upptecknat allt du gjort, sagt och upplevt. Men inte bara det, när du inkarnerade skiljde din själ ut ett antal delar av sin egen historia som fördes ner i din DNA och den eteriska struktur eller blåkopia som du har byggts upp av/via.

I denna delen som är din själs tidigare historia finns saker som ger dig både fördelar och nackdelar i ditt liv. Själen har skapat en idé (vssa kallar det en plan) om vad som skall upplevas och hanteras under en viss inkarnation. Dessa delar av den tidigare “historien” som själen har stoppat in i dina förutsättningar kan vara laddade med det vi kallar karma, eller med sådant som inte hanterats på det allra bästa sättet. Det finns också fragment av påverkan på själen som kommer från vad andra har gjort med och för din själ.

Allt detta finns i akashakrönikan och det är alltså i den som vi arbetar vid en Soul Realignment. Det vi gör när vi städar i akasha är att vi eliminerar blockeringar, historiska laddningar, programmeringar, inplantat etc som gör att du inte kan nå din fulla potential.
Till listan

AURA & ”BODIES” (AURA OCH SUBTILA KROPPAR)

Jag använder mig av begreppet PEMS som står för Physical (Fysisk), Emotional (känslor), Mental och Spiritual bodies (Kroppar). Det som vi kallar AURA är en rad olika ”kroppar” som vibrerar i olika frekvenser. Den fysiska kroppen ser vi och kan ta på, de övriga existerar i andra dimensionella eller frekvensband som vi normalt inte ser med våra ögon. När man utvecklas kan man dock komma att se eller uppleva dessa subtila kroppar. En person som är HSP (High Sensitive Person) har i regel en mycket utvecklad förmåga att uppleva den emotionella kroppen. Förutom dessa kroppar som nämns här finns den eteriska strukturen som fungerar som blåkopia för vår fysiska kropp t ex. Det är i denna eteriska struktur som akasha krönikan också finns. Våra chakran finns på dessa olika nivåer också. Se chakra.
Till listan

BELIEF (TROSSATS/SYSTEM)

Något som du i regel har blivit övertygad om är rätt, kommer från samhället, föräldrar, lärare, auktoriteter. Det kan också byggas upp av din egen erfarenhet. Det vi tror på formar vår verklighet, Universum kan inte argumentera med oss om vad vi tror på.
Till listan

BINDING (KOPPLING ELLER ”BINDNING” TILL/AV)

En bindning helt enkelt – man kopplas ihop med en organisation, en person, en rörelse, ett kall eller något annat som därmed minskar de egna möjligheterna att göra ANDRA val än vad bindningen tillåter. Bindningen sker på olika sätt, genom löften, programmering av tankesystem, eteriska implantat med flera metoder.
Till listan

CHAKRAN

Här presenteras det mest använda chakrasystemet i olika traditioner. Det är det som används inom Soul Realignment. Om du själv har använt andra system spelar detta inte någon roll, då den städning som sker gäller för det system av chakras som gäller dig. Anledningen till att det finns olika system är att vi, precis som för vår fysiska kropp, sätter upp en eterisk och subtil struktur som passar det vi vill göra. Olika trossystem, ger också förändringar i de subtila kropparna.
Till listan

Chakra #1

Lokaliserat i slutet av ryggraden. “Stammen”, samhörighet med samhället, familj och planeten. Svara för primal överlevnad.

Chakra #2

Lokaliserat vid sacrum, en bit under naveln. Sexualitet, pengar, byggande, skapande och manifestation på fysisk nivå.

Chakra #3

Lokaliserat vid solar plexus vid bröstkorgens bas. Framställande av vår vilja i denna fysiska livstid, självkänsla, flytta sig framåt mot vårt mål, vår individualitet.

Chakra #4

Lokaliserat i mitten av bröstbenet på hjärtnivå. Självkärlek, kärleksfulla relationer, självacceptans, att vara värd något och samband med det gudomliga genom kärlek. Det högre jagets sanning uttrycks genom hjärtchakrat.

Chakra # 5

Lokaliserat vid struphuvudet. Kommunikation, tal, lyssnande, skriva, sjunga, äkthet och autentiska självuttryck , tala och leva våra personliga sanning.

Chakra # 6

Lokaliserat i mitten av pannan, mitt i huvudet. Att känna vår själs syfte och högsta väg. intuition och förståelse av vår gudomliga sanning. Intelligens och insikt.

Chakra # 7

Lokaliserat överst på huvudet. Vår kraft, tillgång till val, anspråk på vår rätt till fria vilja, frihet, anslutning till det gudomliga.

CLOUDED MEMORY (MINNE SOM ÄR SKADAT/MANIPULERAT)

Dina minnen finns lagrade som sagt i akashakrönikan, inte bara i din hjärna. Vetenskapen är där den där, och hävdar att det ligger i cellerna i hjärnan. I detta system så tillåter vi oss att tänka utanför denna begränsning och ser minnet som ett mer ”fältorienterat” system som finns både inom och utom oss. Dessa minnen kan bli påverkade på olika sätt och just ”clouded” innebär att man inte ser sina minnen klart. Detta är givetvis en begränsing som kan ha uppstått i ett sammanhang som inte varit så bra för en. Genom ett ”clouded” memory kanske man INTE kan hävda sin rätt i visst sammanhang.
Till listan

COMPASSIONATE CONNECTION (STÖDJANDE KÄNSLOMÄSSIG KOPPLING)

Ibland ger vi för mycket av oss själva. Vi ger av vår energi till andra som vi ser behöver den. Vi blir medlidande och kanske tar på oss andras problem. Vi vill helt enkelt vara ”goda”, till vårt eget förfång!
Till listan

CONTRACTS (KONTRAKT)

Kontrakt är på själsnivå överenskommelser om t ex beskydd, healing eller ”soulmates”. Dessa användes bl a för att fullgöra karma. Användning av kontrakt har minskat, men har man aktiva sådana som påverkar detta liv skall de städas undan om det är dags för det.
Till listan

CURSE (FÖRBANNELSE)

Att ”förbanna” någon gör vissa av oss titt som tätt. Att detta inte är bra får vi lära oss genom egen erfarenhet. Då slutar vi i regel att uttala onda ord om och mot andra. Oftast görs detta i starka känslomässiga lägen, och därmed får ”förbannelsen” kraft i och med den känslomässiga energin.
Till listan

DIMENSIONS (DIMENSIONER)

I denna referensram arbetar vi med begreppet ”multidimensionalitet” vilket innebär att vi alla existerar på många olika existensplan samtidigt. Vi kallar ofta detta för ”dimensioner”. Här kommer en modell för dessa existensplan som är till hjälp att förstå denna multidimensionalitet. Det är viktigt att förstå att vi genom vår utveckling kan omfatta mer av dessa existensplan i vårt medvetande, och det är det som ofta kallas för ”andlig utveckling”. Vi blir helt enkelt mer och mer medvetna om tillvaron på olika existensplan.
Till listan

Det eteriska planet

Detta är en struktur eller väv som omfattar allt. Du skulle kunna se det som ”bindväv” som både omfattar och är inneboende i allt. Vi börjar förstå lite grand av denna dimension eller sammanhållande väv när vi kommer i kontakt med tankarna om ”kvantdimensionen”. Det eteriska planet eller kvantdimensionen är det som vi kallar akasha. Det är från detta plan som informationen i en Soul Realignment kommer. Det eteriska planet är också den ”blåkopia” eller ”ritning som bygger upp våra kroppar. Det är helt enkelt den osynliga struktur som är ”mallen” för våra kroppar, och det är i denna struktur som ”implantat” förekommer.
Till listan

3:e dimensionen – det fysiska planet

I den tredje dimensionen är våra fysiska kroppar stadigt förankrade i ”rummet” på planeten och i ”tiden” som är logiskt tickande ”framåt”. Vi är ”här och nu” och kroppen förankrar vårt medvetande i rumtiden. Kroppen har sin egen intelligens eller rättare sagt en rad olika intelligenser som samverkar för att fungera som vårt medvetandes ”boplats”. Det är vårt tempel kan man säga.
Till listan

4:e dimensionen – det ”psykiska” planet

I denna dimension går vi in i dualitet. Här existerar vi mellan inkarnationer och här är det fullt av aktivitet. Detta plan är befolkat med en rad olika existenser, några finner du i denna ordlista. Dualitet innebär att vi kan göra en massa olika val och komma i både konflikt och negativitet, liksom i positivitet. Här är en ”experimentlåda” som vi som själar använder, men som också kan göra oss klart ”negativa” för andra och oss själva. En Soul Realignment handlar om att reda ut sådant som förevarit i denna dimension som påverkar oss idag i denna inkarnationen, allt för att vi skall komma mer och mer i kontakt med vårt ursprung – Gud eller ”Första källan”.

Här finner vi vad vi kallar vår ”personlighet”, vår ”skugga”, våra tillkortakommanden och våra styrkor i detta livet. Personligheten kan vi alltså se som en ”fjärde dimensionell enhet” som själen på högre nivå har ”modellerat” fram. Sedan har våra inkarnationer på det fysiska planet inneburit vedermödor och beslut tagna av oss och andra som ”skevat” till vår själ och personlighet på denna nivå så att den avviker mer eller mindre från vår ”gudomliga design”.

En Soul Realignment handlar om att genom stöd av akashakrönikan finna den historia på detta planet som påverkar oss mest i detta liv, allt för att städa undan dessa och koppla oss mer till vår ursprungliga design. Detta ger oss möjlighet att ”leva vår fulla potential”.
Till listan

5:e dimensionen – själens grundexistens

Nu går vi ifrån ”dualitet” och börjar uppnå ett medvetande som ofta kallas ”unity”. Vi kan se detta som själens grundtextens för oss, som inkarnerade varelser. Men detta är bara början i själens existens. Den del som vi ser när vi börjar rikta vårt intresse mot ”vem är jag egentligen”? Vi finner här det ”högre jaget” i dess första gestalt.
Till listan

Existensplan bortanför den 5:e dimensionen

Det finns en rad existensplan bortanför dessa som presenterats här. Det räcker dock för våra syften att hålla oss till dessa som presenterats. Tids nog kan du komma att intressera dig för dessa.
Till listan

EARTHBOUND SPIRITS (JORDBUNDEN ANDE)

När vi dör eller skall vi kalla det, går vidare till nästa steg, så kan det hända att det sker på ett traumatiskt sätt som innebär att vi blir ”jordbundna” alltså att vi inte tar våra metafysiska kroppar som vi bor i mellan inkarnationerna vidare mot femte dimensionen. Vi irrar omkring och vi är helt enkelt vilse och många inser inte ens att de är döda. Vi kan ha sådana entiteter kopplade till oss, och de måste transporteras vidare.
Till listan

ETHERIC IMPLANT (ETERISKT IMPLANTAT)

Ett implantat på nivåer som du inte har tillgång till medvetet, alltså på någon nivå i den eteriska struktur som ligger som en ”blåkopia” bakom din fysiska kropp och ditt ”psyke”. Ett eteriskt implantat kan innehålla program eller tydliga blockeringar. Det finns också begränsande eteriska implantat som själen själv satt in, t ex för att förhindra viss utveckling (t ex att man inte har psykiska gåvor, vilket just nu inte är så uppskattat alltid på Jorden. Dessa implantat är till godo, och när de, och om de skall tas bort initierar själen detta.) De implantat vi här talar om är sådan som begränsar din fulla potential.
Till listan

FYSISKT IMPLANT (FYSISKT IMPLANTAT)

Ett implantat i nivåer som du inte har tillgång till medvetet, men som blivit ett fysiskt manifesterat implantat. Ett fysiskt implantat kan innehålla program eller tydliga blockeringar. Dessa följer med den eteriska struktur som själen präglar in vid födseln, och utvecklas sedan till ett fysiskt implantat.
Till listan

FIRST SOURCE (FÖRSTA KÄLLAN)

Vi kommer någonstans ifrån, du kan kalla detta för GUD eller som jag fördrar ”FÖRSTA KÄLLAN”. Oavsett vad du kallar denna källa, så är du kopplad till den och därifrån får du din vitala energi. Vissa av oss har dock avvikit från denna källan och gör en resa som innebär att dra energi från andra istället. Inget fel med det, vi skall undvika att döma och fördöma, men det är viktigt för oss själva att koppla oss klart och tydligt mot denna källan och undvika att ”leva på andras energi”.

Gud i denna mening är inte de gudar eller den Gud man finner i religioner. Dessa ”gudar” är entiteter som har en närvaro på något plan och som definitivt har kraft och vilja att bli den störste guden. Det är människor som har skapat dessa och de skiljer sig från vad vi kallar ”första källan”. Dessa är vad vi ofta kallar för ”arketyper” som är ideala bilder av något bortanför oss som vi skall försöka ”nå”.

De ingår i vårt ”drama” som vi lever i i den tredje och fjärde dimensionen och är klart spännande och intressanta, men kan förblinda oss så vi släpper taget om vårt egentliga ursprung – den första källan.

Inget fel i det, men efterhand som du utvecklar ditt medvetande ser du mer och mer av detta ”spel” och gör nya val att går bortanför detta.
Till listan

GOLDEN WEB (GYLLENE VÄV)

Vi har flera kroppar som vi kallar “energikroppar”. Vi har en eterisk kropp som är vår blåkopia eller mall för den fysiska kroppen, vi har en mental och en känslomässig kropp (se AURA). Dessa tillsammans med den fysiska kroppen är vi som människor. De flesta är inte medvetna om annat än den fysiska kroppen. När vi startar vår andliga resa så börjar vi få insikter om de andra kropparna. Omkring dessa kroppar finns en GOLDEN WEB, som ett nät som omgärdar dessa kroppar. Det fungerar som ett membran och gör att du behåller din energimässiga integritet som en individ.
Till listan

GOD (GUD)

Se FIRST SOURCE.
Till listan

HIGHER SELF (HÖGRE JAG)

Det högre jaget är den del av din egen multidimensionalitet som ligger strax bortom din egen medvetenhet. För de allra flesta av oss är detta en ”femtedimensionell” del av oss. Efterhand som du utvidgar ditt medvetande ”flyttar” det högre jaget sig (detta är egentligen helt fel, men kan fungera som en förklaring. Egentligen är det så att DU ”blir” ditt HÖGRE JAG på den nivå som det var/är på, och när du blivit det, ja då kommer du att väcka nästa nivå av dig som börjar intressera sig för dig. Det kommer att säga till sig själv: ”Hmm, intressant, den delen av mig där, har banne mig tagit sig själv i håret. Spännande, låt oss nu locka på den där delen ett steg till…”)
Till listan

NEGATIVE ENTITY (NEGATIV ENTITET)

Det finns många, många själar och energivarelser, både negativa och positiva som för närvarande INTE har en kropp på det fysiska planet. Genom våra egna negativa val kan vi tillåta negativa entiteter/varelser att koppla ihop sig med oss på för oss oftast omedvetna nivåer. Du kanske har hört talas om ”energiparasiter” eller energitjuvar, detta är exempel på sådan koppling. Dessa lever på vår energi och parasiterar alltså på vår vitala livsenergi.

Det krävs dock ett vi själva har tagit ett negativt beslut där vi avvikit från vår ”gudomliga” design, för att detta skall kunna ske.

Alla parasiter eller energikopplingar där en entitet lever på VÅR egen energi är helt fel, och skall städas bort.
Till listan

NEGATIVE THOUGHTFORM (NEGATIV TANKEFORM)

En tankeform är som ett hus. En byggnad bestående av tankar kopplade till varandra som utgör en klar och tydlig och ofta väl avgränsad ”subvärld”. Tankeformer finns överallt och väl tillgängliga för oss alla. NEGATIVA tankeformer är i detta sammanhang, sådana som hindrar dig att leva din dröm, må bra, göra det som du egentligen vill. Det finns givetvis en hel rad negativa tankeformer som sprider sig som en löpeld t ex i sociala media. De lever sitt eget liv och de kan få en hel del energi av folk som ägnar sig åt dem.
Till listan

NEGATIVE UNJUSTIFIED KARMA (NEGATIV OBEFOGAD KARMA)

Negativ obefogad karma innebär att själen insisterar det har en “läxa” för att lära sig – och trots att det har passerat tentamen, så håller själen fortfarande på att gå till “klassen” för att lära sig! Samma omständigheter kommer dyka upp om och om igen – man känner att man inte förstår varför detta hela tiden inträffar en. Negativ oberättigad karma är oftast skapat i ett tidigare liv. När vi skapar denna karma med en annan själ, kan det fungera som en mekanism som kopplar ihop oss.
Till listan

NEGATIVE IMPLANTED KARMA

Vi kan komma att bära och hantera andras karma. Genom olika metoder kan karma överföras till en person som INTE är den som skapat karman. På detta sätt kan vissa undvika karma, medan andra tvingas att hantera andras karma.
Till listan

PATTERN (MÖNSTER)

En känslomässig eller mental vana som återupprepar sig. Upprepningen sker på grund av att mönstret är omedvetet. För det mesta är ett mönster en något man plockar upp genom att imitera andra.
Till listan

PORTALWAY (PORTAL/DÖRR)

En ”portalway” är en ”öppning” till en väg mellan HÄR och NU och någon annanstans DÄR OCH ELLER DÅ. Den öppningen är reell men är ibland aktiv, ibland helt passiv. Genom sådan här öppningar kan man uppleva att man får till sig ”energier” och t ex dofter, som man inte alls kan härleda. Dessa ÄR faktiskt ”dofter” från fjärran tid och plats som gör sig påminda. Öppningen finns dock inte på det fysiska planet utan på andra nivåer i vår tillvaro, detta gör att du kan “känna” portaler, och även ta upp “mentala” budskap genom dessa portaler. Du kan också “känna vinden” eller “draget” som finns i vissa portaler.
Till listan

PROGRAM

En känslomässig eller mental mekanism som har passat ditt liv tidigare som en “coping-mekanism” (ett sätt att ”hantera” svåra situationer) eller en “Överlevnads”-mekanism. Dessa skapas ofta i barndomen eller är passerade från tidigare liv till detta. De är skapade i svåra lägen, när det val som programmet hanterar var att föredra framför andra sätt att bete sig. Ett exempel kan vara att man äter för mycket, röker eller tar till alkohol när man upplever ångest. Det kan också vara att man t ex undviker vissa saker som är jobbiga. Man ”överlever” men lever inte fullt ut, eftersom ett program begränsar en.
Till listan

RACE of BEINGS (RAS/GRUPP)

Vi är alla av ”stjärnstoff”. Vi har alla inkarnationer på andra planeter i andra stjärnsystem som vår själ valt att inkarnera på. I detta sammanhang menas dock att vi har en kontakt med en ras eller grupp av varelser som påverkar oss, eller som kanske observerar oss på något sätt. Inget att bli alarmerad av, men det är viktigt att eliminera dessa kontakter om själen inte anser att de skall finnas.
Till listan

SPELL (MAGISK PÅVERKAN/ÖNSKAN/BEGRÄNSNING)

En magisk påverkan/önskan/begränsning som placerats på en själv utan att man är medveten. När vi uttalar önskningar och kanske till och med genomför ceremonier (ofta görs sådan vid nymåne och/eller fullmåne eller genom andra ”magiska system”) så går detta ut på olika sätt mot omvärlden. Om man nu ser det som att man har en fiende, eller någon som man vill ”kontrollera” kan sådana formler och ceremonier genomföras, och de påverkar en själv negativt om de genomförs korrekt. En ofta förekommande ”spell” är kärleksorienterade, man arbetar mental och känslomässigt i sitt inre att ”dra” eller attrahera en viss person till sig. Denne kommer om man är omedveten om detta att påverkas av de tankar och känslor som man sänder ut genom sin ”spell”.

Det är alltså en ”otillbörlig” påverkan genom ceremoni, beteende, information eller med någon form av ”objekt”. Används alltså ofta för att ”fånga” någon annan, TV-reklam, parfymer, kläder etc är en form av ”öppen förtrollning” – påverkan i visst syfte alltså! Detta används ENORMT mycket i all vår kommunikation där syftet är att ”få någon annan att ”följa efter” eller ”göra som man vill”.

Dagens teknik fungerar delvis som “förtrollande” objekt som fångar oss i ett tranceliknande tillstånd, som gör oss mer “påverkbara”. Vi har sänkt “vår gard” och kan lättare bli påverkade. 

Till listan

SPÖKEN

”Spöken” är vad de flesta människor tänker på när de tänker på astrala ”innevånare”, och de lever här, i överflöd. Själar som är förvirrade, vem vet inte hur man ska slå samman med översjäl innan man tar på sig ett nytt liv, de som har drabbats av deras dödsfall, de som inte vet att de är döda – det finns många anledningar till ett själsfragment dröjer kvar här.

Ibland vill de bara umgås, för att följa livet för dem de har lämnat, ovilliga eller oförmögna att släppa sin sista fysiska existens. Vissa har fortfarande kroppar i koma på jorden. Några dog under anestesi, eller av barbituratöverdos / självmord. Vissa vill leva obemärkt genom de levande (kallas “hud-ridning”).

Vissa kan bara inte släppa sitt smaskiga missbruk (koffein, cigaretter, droger, sex) och ”rider” därför levande missbrukare eller användare av substanser. Vissa tror bara det är roligt. Vissa är bara envisa. Vissa skäms och/eller är rädda.

Nu när astralplanet “rullas upp” är det dags för dessa själar att återförenas igen med sina översjälar och lämna astralplanet. Det är en tjänst att visa dessa ”spöken” vägen till ljuset så de kan släppa sina kedjor och ansluta sig till sin översjäl i den 5: e dimensionen.
Till listan

SPHERES OF PROTECTION (SFÄR AV SKYDD)

Utanför GOLDEN WEB finns det själens ”lager” som kallas ”spheres of protection”. Maximalt har man 6 sådana.
Till listan

VOW (LÖFTE)

Ett “LÖFTE” man avger, oftast i svåra situationer eller när man går med i en organisation eller religion.
Till listan